Chi cục thuế Bắc Kạn

 • Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

  Địa chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn
  Số điện thoại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn: 0209 3 875 282

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới: 0209 6 252 469

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm: 0209 3 876 273

 • Chi Cục Thuế Huyện Na Rì

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Na Rì: Tổ Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Na Rì: 0209 3 884 129

 • Chi Cục Thuế Huyện Chợ Đồn

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Chợ Đồn: Tổ 2, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Chợ Đồn: 0209 3 882 104