Chi cục thuế Phú Thọ

 • Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ: Số 376 Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ: 0210 6 250 655

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Việt Trì

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Việt Trì: Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Việt Trì: 0210 3 847 262

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Phú Thọ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Phú Thọ: Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Phú Thọ: 0210 3 820 098

 • Chi Cục Thuế Huyện Đoan Hùng

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đoan Hùng: Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đoan Hùng: 0210 3 880 259

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Lâm Thao – Phù Ninh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lâm Thao – Phù Ninh: Thị trấn Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lâm Thao – Phù Ninh: 0210 3 829 238

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Khê – Yên Lập

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Khê – Yên Lập: Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Khê – Yên Lập: 0210 3 889 179

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Ba – Hạ Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Ba – Hạ Hòa: Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Ba – Hạ Hòa: 0210 3 883 278

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tam Nông – Thanh Thủy

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tam Nông – Thanh Thủy: Khu 7, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tam Nông – Thanh Thủy: 0210 3 879 109

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Sơn – Tân Sơn

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Sơn – Tân Sơn: Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Sơn – Tân Sơn: 0210 3 873 268