Chi cục thuế Trà Vinh

 • Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh: Số 16 Đường 19/5, Phường 1, Thành phố Trà Vinh
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh: 0294 3 862 532

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Trà Vinh – Châu Thành

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Trà Vinh – Châu Thành: Số 67 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Tp. Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Trà Vinh – Châu Thành: 0294 3 753 215

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Trà Vinh – Châu Thành (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Trà Vinh – Châu Thành (bộ phận một cửa): Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Trà Vinh – Châu Thành (bộ phận một cửa): 0294 3 872 021

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cầu Ngang – Trà Cú

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cầu Ngang – Trà Cú: Đường 3 tháng 2, Khóm Thống nhất, Cầu Ngang, Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cầu Ngang – Trà Cú: 0294 2214 397

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cầu Ngang – Trà Cú (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cầu Ngang – Trà Cú (bộ phận một cửa): Khóm 7, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cầu Ngang – Trà Cú (bộ phận một cửa): 0294 3 875 059

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiểu Cần – Cầu Kè

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiểu Cần – Cầu Kè: Khóm 2, TT. Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiểu Cần – Cầu Kè: 0294 3 822 032

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Duyên Hải

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Duyên Hải: Số 89 Đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, Duyên Hải, Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Duyên Hải: 0294 3 833 997

 • Chi Cục Thuế Huyện Càng Long

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Càng Long: Khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, Trà Vinh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Càng Long: 0294 3 882 018