Phí đăng ký biển số xe từ 22/10/2023: Xe bán tải tăng đến 40 lần

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 22/10/2023 sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ôtô, xe máy.

Đáng chú ý là đối với xe con pick-up (còn gọi là xe bán tải) sẽ được đưa vào nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống khiến cho mức lệ phí cấp biển số tăng lên đến 40 lần khi trước đây mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần còn hiện nay là 20 triệu đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM.

Chi tiết mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Nội dung thu lệ phí Khu vực I Khu vực II Khu vực III
Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số
Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 Mục này 500.000 150.000 150.000
Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) 20.000.000 1.000.000 200.000
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời 200.000 150.000 150.000
Xe mô tô trị giá đến 15.000.000 đồng 1.000.000 200.000 150.000
Xe mô tô trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 2.000.000 400.000 150.000
Xe mô tô trị giá trên 40.000.000 đồng 4.000.000 800.000 150.000
Cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số
Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe ô tô 150.000
Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe mô tô 100.000
Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số 50.000
Cấp đổi biển số
Xe ô tô 100.000
Xe mô tô 50.000
Cấp chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời
Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy 50.000
Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại 150.000

Đơn vị tính: đồng/lần/xe, các khu vực được tính như sau:

  • Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
  • Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã;
  • Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.